திருஅருட்பா முதல் திருமுறை

முதல் திருமுறை

thiruarutpa1

உள்புகு முன்

முன்னுரை
தெய்வமணிமாலை
கந்தர் சரணப்பத்து
திருத்தணிகை பிரார்த்தனை மாலை
எண்ணப்பத்து
செழுஞ்சுடர்மாலை
குறையிரந்த பத்து
சீவ சாட்சி மாலை
ஆற்றா முறை
இரந்த விண்ணப்பம்
கருணைமாலை
மருண்மாலை விண்ணப்பம்
பொறுக்காப் பத்து
வேட்கை விண்ணப்பம்
ஆறெழுத் துண்மை
போக்குரையீடு
பணித்திறம் வேட்டல்
நெஞ்சோடு புலத்தல்
புன்மை நினைந்து இரங்கல்
திருவடி சூட விழைதல்
ஆற்றா விரகம்
ஏழ்மையின் இரங்கல்
பணித்திறஞசாலாப் பாடிழிவு
காணாப் பத்து
பணித்திறம் சாலாமை
குறை நேர்ந்த பத்து
முறையிட்ட பத்து
நெஞ்சவலம் கூறல்
ஆற்றா புலம்பல்
29. திருவருள் விழைதல்
30 புண்ணிய நீற்று மான்மியம்
31 உறுதி யுணர்த்தல்
32 எண்ண தேங்கல்
33 கையடை முட்டற்க்கு இரங்கல்
34 அடியார் பணி அருள வேண்டல்

திருஅருட்பா – விளக்கம்

What do you think?