ஞான பதிவுகள்

உடம்பின் பயன்

“மாசற்ற கொள்கை மனத்தி லடைந்தக்கால்

ஈசனைக் காட்டு முடம்பு “

உடம்பிலுள்ள மலங்களாகிய ஆணவம், கன்மம், மாயை முதலியவற்றை நீக்கினால் , எல்லாம் வல்ல இறைவனை இந்த உடம்பே காட்டி விடும்.

“உடம்பினை பெற்ற பயனாவ வெல்லாம்

திடம்பட ஈசனைத் தேடு”

எல்லாம் வல்ல இறைவனை தேடுவதற்காகவே மனிதர்களுக்கு உடம்பு தரப்பட்டுள்ளது.

Reader Comments (2)

  1. vinodhkumar March 7, 2014 at 3:08 pm

    I want to know purpose of human birth what I have to do to avoid rebirth what is the way to achieve mukthi how to control unwanted thoughts

  2. S.NAMASIVAYAM September 8, 2014 at 10:07 am

    each and every human being to read and follow the same

What do you think?